Strona główna BIP Serwis Muzeum
 · Strona główna BIP · Serwis Muzeum · Instrukacja · Ustawa o BIP
szukaj:
dziś jest poniedziałek, 10 grudnia 2018
 · Ogólne dane
 · Struktura organizacyjna
 · Menu przedmiotowe
 · Biuletyn Informacji Pub.
Dokumenty

 

W uzgodnieniu:                                                                                     Załącznik

do Uchwały Nr XL/993/09

Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 23 listopada 2009 r.

 

 

S T A T U T

MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ

WE WŁOCŁAWKU

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, zwane dalej „Muzeum”, jest

samorządową instytucją kultury i działa w szczególności na podstawie:

 

1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.);

3) niniejszego statutu.

 

§ 2. 1. Organizatorem Muzeum jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, zwane dalej „Organizatorem”.

 

2. Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora pod

numerem EK-II-4011/05/99 i posiada osobowość prawną.

 

3. Muzeum jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez ministra

właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod numerem PRM/28/98.

 

4. Siedzibą Muzeum jest miasto Włocławek, a obszarem działania teren Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.

 

5. Muzeum używa pieczęci okrągłej z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz nazwą w otoku: „Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku”.

 

Rozdział 2

Cele i zadania Muzeum

 

§ 3. 1. Celem Muzeum jest trwała ochrona dóbr kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach zgromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów.

 

2. Dla realizacji celów określonych w ust. 1 Muzeum wykonuje w szczególności następujące zadania:

1) gromadzi zabytki i zbiory, w tym materiały dokumentacyjne;

2) kataloguje i naukowo opracowuje gromadzone zabytki i zbiory;

3) zabezpiecza i konserwuje zabytki i zbiory, przechowuje je w warunkach zapewniających właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo;

4) udostępnia zabytki i zbiory oraz udziela informacji do celów naukowo-badawczych i popularyzatorskich;

5) użycza i przyjmuje w depozyt zabytki i zbiory zgodnie z obowiązującymi przepisami;

6) inspiruje i prowadzi działalność naukowo-badawczą;

7) opracowuje i organizuje ekspozycje stałe oraz wystawy czasowe w kraju i za granicą;

8) inicjuje i realizuje działalność wydawniczą;

9) organizuje i prowadzi działalność edukacyjną;

10) prowadzi działalność upowszechniającą kulturę;

11) prowadzi fachową bibliotekę i archiwum;

12) udziela pomocy i fachowych porad innym muzeom oraz osobom trzecim, służy opiniami i doradztwem merytorycznym w zakresie swojej działalności;

13) organizuje i współorganizuje spotkania, zjazdy, konferencje, szkolenia, kursy, praktyki oraz staże;

14) tworzy ofertę turystyczną, popularyzując zasoby zgromadzonego dziedzictwa kulturowego wśród społeczności lokalnej oraz turystów krajowych i zagranicznych.

 

3. W celu spełniania swoich zadań Muzeum współpracuje z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach w kraju i za granicą, z polskimi i zagranicznymi muzeami oraz z administracją państwową i samorządową, mediami, a także osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

 

Rozdział 3

Zakres i rodzaj zbiorów Muzeum

 

§ 4. Muzeum gromadzi zbiory i zabytki, w tym materiały dokumentacyjne z zakresu: archeologii, etnografii, etnologii, historii, rzemiosła artystycznego i przemysłowego, sztuki oraz dziedzin pokrewnych, dotyczące w szczególności:

1) archeologii Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej;

2) sztuki i rękodzieła ludowego Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej;

3) kultury tradycyjnej i obrzędowej Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej;

4) historii Kujaw wschodnich i Ziemi Dobrzyńskiej;

5) polskiej ceramiki użytkowej i artystycznej;

6) polskiej numizmatyki, medalierstwa, falerystyki i sfragistyki;

7) metrologii historycznej;

8) dawnego malarstwa polskiego;

9) starodruków i grafiki europejskiej;

10) dawnego rzemiosła artystycznego i wyrobów przemysłowych;

11) sztuki nowoczesnej Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.

 

Rozdział 4

Zarządzanie i organizacja Muzeum

 

§ 5. Nadzór ogólny nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a nadzór bezpośredni wykonuje Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

§ 6. 1. Muzeum zarządza dyrektor, ktory jest za nie odpowiedzialny i reprezentuje je na zewnątrz.

 

2. Dyrektora Muzeum powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach.

 

3. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:

1) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum;

2) przedstawianie Organizatorowi i Radzie Muzeum planów rzeczowych i finansowych oraz sprawozdań;

3) nadzór nad redakcją wydawnictw muzealnych;

4) wydawanie regulaminów i zarządzeń wewnętrznych; 

5) nadzór nad kontrolą wewnętrzną;

6) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz wykonywanie pozostałych uprawnień i obowiązków wynikających ze stosunku pracy;

7) składanie w imieniu Muzeum oświadczeń woli oraz dokonywanie czynności prawnych.

 

§ 7. Wewnętrzną strukturę organizacyjną Muzeum określa regulamin nadawany przez dyrektora Muzeum, po zasięgnięciu opinii Organizatora i działających w nim organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

 

§ 8. 1. W Muzeum może być utworzone stanowisko jednego lub dwóch zastępców dyrektora.

 

2. Zastępców dyrektora powołuje i odwołuje dyrektor Muzeum.

 

§ 9. 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

2. Rada Muzeum działa w trybie i na zasadach określonych w art. 11 ustawy o muzeach.

 

3. W skład Rady Muzeum wchodzi 7 osób wybieranych na czteroletnią kadencję.

 

§ 10. 1. W Muzeum mogą działać kolegia doradcze utworzone przez dyrektora, z jego inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy zatrudnionych w nim muzealników.

 

2. Nazwę i zakres przedmiotowy działania kolegiów doradczych określa dyrektor Muzeum.

 

3. Kolegia doradcze mogą mieć charakter stały lub doraźny.

 

4. Członków kolegiów doradczych powołuje i odwołuje dyrektor Muzeum spośrod jego pracowników lub osób trzecich, kompetentnych w zakresie działalności Muzeum.

 

5. Członkowie kolegiów doradczych wybierają ze swojego grona przewodniczącego, który organizuje ich pracę.

 

6. Posiedzenia kolegiów doradczych zwołuje, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy liczby członków kolegium doradczego, dyrektor Muzeum.

 

7. Kolegia doradcze wyrażają opinie w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu osobowego.

 

8. Szczegółowy tryb działania kolegiów doradczych określa uchwalony przez nie regulamin, zatwierdzony przez dyrektora Muzeum.

 

Rozdział 5

Majątek i finanse Muzeum

 

§ 11.1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 

2. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez dyrektora Muzeum, sporządzony w oparciu o wysokość dotacji Organizatora oraz planowane przychody Muzeum.

 

3. Plan finansowy sporządzany jest w szczegółowości określonej przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

4. Dyrektor Muzeum zatwierdza plan finansowy na dany rok w terminie 30 dni od dnia uchwalenia przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały w sprawie budżetu województwa na dany rok.

 

5. Zatwierdzony przez dyrektora Muzeum plan finansowy oraz jego zmiany dokonywane w ciągu roku podlegają w trybie nadzoru zaopiniowaniu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

6. Roczne sprawozdanie finansowe Muzeum podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

§ 12. Działalność Muzeum finansowana jest dotacją z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ze środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych, przychodami z najmu i dzierżawy składników majątkowych użytkowanych przez Muzeum oraz przychodami z innych źrodeł.

 

§ 13. 1. Muzeum może prowadzić jako dodatkową działalność gospodarczą.

 

2. Działalność określona w ust. 1 może być prowadzona w szczególności w zakresie:

1) sprzedaży wydawnictw, pamiątek, materiałów informacyjnych i promocyjnych zarówno własnych i obcych;

2) wykonywania usług konserwatorskich, reprodukcyjnych i badawczych;

3) wypożyczania do ekspozycji zbiorów i materiałów dokumentacyjnych;

4) wynajmu obiektów, pomieszczeń oraz ruchomości będących w dyspozycji Muzeum;

5) organizacji imprez kulturalnych, edukacyjnych, konferencji, szkoleń, pokazów;

6) publikacji wydawnictw z zakresu działalności Muzeum;

7) usług turystycznych związanych z prowadzoną działalnością merytoryczną.

 

3. Środki uzyskiwane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.

 

§ 14. W imieniu Muzeum oświadczenia woli w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych składa dyrektor Muzeum lub osoba przez niego upoważniona.

 

Rozdział 6

Przepisy końcowe

 

§ 15. Połączenia, podziału i likwidacji Muzeum może dokonać Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

 

§ 16. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

 
Data powstania: 2010-05-19
Data dodania: 2010-05-19
Artykuł czytano 4916 razy
Dodał: Beata Wąsik
Zmiany w dziale
Opis zmian Data zdarzenia Zmienił
Dodanie strony "S T A T U T MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ WE WŁOCŁAWKU" 2010-05-19 Beata Wąsik

Administrator: Beata Wąsik, ul. Słowackiego 1a 87-800 Włocławek, tel.: 054 232-30-01, fax.:
© M Z K i D