Deklaracja dostępności

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.muzeum.wloclawek.pl

Daty publikacji i aktualizacji strony internetowej:

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-17.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-31.

Status pod względem zgodności:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

– filmy opublikowane w serwisie YouTube, a następnie osadzone na stronie Muzeum nie posiadają napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych

– opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego

Strona internetowa posiada wersję serwisu dzięki której materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Narzędzia tam zastosowane to: zwiększenie kontrastu tekstu do tła, powiększenie czcionki.

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku dokłada starań, aby na bieżąco niwelować stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Wersja mobilna strony:

Stronę można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Muzeum nie oferuje oddzielnej aplikacji mobilnej.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22, na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wioleta Osińska, w.osinska@muzeum.wloclawek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 54 232 30 01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury: Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku posiada 6 lokalizacji.

1) Gmach Główny Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, ul. Słowackiego 1a: budynek nie jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych, wejście główne znajduje się na parterze, posiada przeszkody w postaci progów, wystawy stałe znajdują się na salach usytuowanych na pierwszym i drugim piętrze budynku, na które prowadzą schody, brak urządzenia dźwigowego uniemożliwia poruszanie się pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami budynku przez osoby niepełnosprawne, na terenie Muzeum nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość skorzystania z parkingów ogólnodostępnych dla samochodów osobowych, zlokalizowanych wzdłuż sąsiednich ulic z wyodrębnionymi płatnymi miejscami do parkowania, brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, brak toalety z przewijakiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym. W siedzibie Muzeum nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Zwiedzanie z psem przewodnikiem jest dozwolone. Muzeum nie oferuje strefy samodzielnej zabawy dla dzieci. Wejście na sale wystawiennicze z wózkiem czy nosidłem na stelażach metalowych jest ograniczone ze względu na specyfikę pomieszczeń. Osoby starsze mogą odpocząć na krzesłach, które udostępniane są na prośbę zwiedzającego

2) Muzeum Etnograficzne, ul. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6 we Włocławku wejście główne znajduje się na parterze, wystawa stała znajduje się na salach usytuowanych na parterze, pierwszym i drugim piętrze budynku, na które prowadzą schody. Wystawa czasowa znajduje się na drugim piętrze budynku. Dla osób niepełnosprawnych dostępna jest wystawa stała usytuowana na parterze, prowadzi do niej podjazd. brak urządzenia dźwigowego uniemożliwia poruszanie się pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami budynku przez osoby niepełnosprawne, na terenie Muzeum nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość skorzystania z parkingów ogólnodostępnych dla samochodów osobowych, zlokalizowanych wzdłuż sąsiednich ulic, oraz przy placu znajdującym się obok budynku. Muzeum posiada toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Brak toalety z przewijakiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym. W siedzibie Muzeum nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Zwiedzanie z psem przewodnikiem jest dozwolone. Muzeum nie oferuje strefy samodzielnej zabawy dla dzieci. wejście na sale wystawiennicze z wózkiem czy nosidłem na stelażach metalowych jest ograniczone ze względu na specyfikę pomieszczeń. Osoby starsze mogą odpocząć na krzesłach, które udostępniane są na prośbę zwiedzającego

3) Muzeum Historii Włocławka, ul. Szpichlerna 19 we Włocławku do wejścia głównego prowadzą schody zewnętrzne oraz podjazd dla wózków, brak urządzenie dźwigowego uniemożliwia poruszanie się pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami budynku zawierającymi pomieszczenia obsługi klientów, Wystawy czasowe eksponowane są na parterze budynku. Wystawa stała znajduje się na salach usytuowanych na parterze i pierwszym piętrze budynku, na które prowadzą schody. Dla osób niepełnosprawnych dostępna jest wystawa stała usytuowana na parterze. na terenie Muzeum nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość skorzystania z parkingów ogólnodostępnych dla samochodów osobowych, zlokalizowanych wzdłuż sąsiednich ulic, Muzeum posiada toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Brak toalety z przewijakiem. w budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym. W siedzibie Muzeum nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Zwiedzanie z psem przewodnikiem jest dozwolone. Muzeum nie oferuje strefy samodzielnej zabawy dla dzieci. Wejście na sale wystawiennicze z wózkiem czy nosidłem na stelażach metalowych jest ograniczone ze względu na specyfikę pomieszczeń. Osoby starsze mogą odpocząć na krzesłach, które udostępniane są na prośbę zwiedzającego

4) Zbiory Sztuki, ul. Zamcza 10/12 we Włocławku do wejścia głównego prowadzi stopień zewnętrzny oraz podjazd dla wózków, brak urządzenie dźwigowego uniemożliwia poruszanie się pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami budynku, wystawy stałe znajdują się na salach usytuowanych na parterze i pierwszym piętrze budynku, na które prowadzą schody. Dla osób niepełnosprawnych dostępna jest wystawa stała usytuowana na parterze, wystawa czasowa znajduje się na drugim piętrze budynku na terenie Muzeum nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość skorzystania z parkingów ogólnodostępnych dla samochodów osobowych, zlokalizowanych wzdłuż sąsiednich ulic, Muzeum posiada toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Brak toalety z przewijakiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym. W siedzibie Muzeum nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Zwiedzanie z psem przewodnikiem jest dozwolone. Muzeum nie oferuje strefy samodzielnej zabawy dla dzieci. Wejście na sale wystawiennicze z wózkiem czy nosidłem na stelażach metalowych jest ograniczone ze względu na specyfikę pomieszczeń. Osoby starsze mogą odpocząć na krzesłach, które udostępniane są na prośbę zwiedzającego

5) Muzeum Stanisława Noakowskiego, ul. Mickiewicza 6 w Nieszawie do wejścia głównego prowadzą schody zewnętrzne oraz podjazd dla wózków, brak urządzenie dźwigowego uniemożliwia poruszanie się pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami budynku wystawy stałe znajdują się na salach usytuowanych na pierwszym piętrze budynku, na które prowadzą schody. Dla osób niepełnosprawnych dostępna jest wystawa stała oraz wystawa czasowa usytuowane na parterze, na terenie Muzeum nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość skorzystania z parkingów ogólnodostępnych dla samochodów osobowych, zlokalizowanych wzdłuż sąsiednich ulic, Muzeum posiada toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Brak toalety z przewijakiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym. W siedzibie Muzeum nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Zwiedzanie z psem przewodnikiem jest dozwolone. Muzeum nie oferuje strefy samodzielnej zabawy dla dzieci. Wejście na sale wystawiennicze z wózkiem czy nosidłem na stelażach metalowych jest ograniczone ze względu na specyfikę pomieszczeń. Osoby starsze mogą odpocząć na krzesłach, które udostępniane są na prośbę zwiedzającego

6) Kujawsko-Dobrzyński park Etnograficzny w Kłóbce, gm. Lubień Kujawski

sektor dworski: do wejścia głównego prowadzą schody zewnętrzne oraz podjazd dla wózków, brak urządzenie dźwigowego uniemożliwia poruszanie się pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami budynku, wystawa stała znajduje się na salach usytuowanych w piwnicach, na parterze i pierwszym piętrze budynku, na które prowadzą schody. Dla osób niepełnosprawnych dostępna jest wystawa usytuowana na parterze, na terenie Muzeum nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość skorzystania z parkingów ogólnodostępnych dla samochodów osobowych, zlokalizowanych w pobliżu KDPE, Muzeum posiada toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Brak toalety z przewijakiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym. W siedzibie Muzeum nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Zwiedzanie z psem przewodnikiem jest dozwolone. Muzeum nie oferuje strefy samodzielnej zabawy dla dzieci. Wejście na sale wystawiennicze z wózkiem czy nosidłem na stelażach metalowych jest ograniczone ze względu na specyfikę pomieszczeń. osoby starsze mogą odpocząć na ławkach, usytuowanych na terenie KDPE.

sektor wiejski: Ścieżki prowadzące po skansenie są utwardzone, wózki mogą się po nich swobodnie poruszać, wejścia do zabudowań gospodarczych oraz chat nie są dostosowane to potrzeb osób niepełnosprawnych, posiadają wysokie progi W przypadku wiatraka brak urządzenia dźwigowego uniemożliwia poruszanie się pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami obiektu, na terenie Muzeum nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość skorzystania z parkingów ogólnodostępnych dla samochodów osobowych, zlokalizowanych w pobliżu KDPE, Muzeum posiada toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Brak toalety z przewijakiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym. W siedzibie Muzeum nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Zwiedzanie z psem przewodnikiem jest dozwolone. Muzeum nie oferuje strefy samodzielnej zabawy dla dzieci. Wejście na sale wystawiennicze z wózkiem czy nosidłem na stelażach metalowych jest ograniczone ze względu na specyfikę pomieszczeń. Osoby starsze mogą odpocząć na ławkach, usytuowanych na terenie KDPE.

 • Wprowadzono
  25-07-2022
  Przez:
  Administrator
 • Zmodyfikowano
  31-03-2024
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2024-03-31 15:17:32
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-26 22:22:54
  Przez:
  Administrator