Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku jest:

 • gromadzenie dóbr kultury w zakresie dziedzin reprezentowanych w Muzeum oraz wszelkich dzieł i prac ikonograficznych oraz dokumentacyjnych;
 • stałe i systematyczne uzupełnianie zbiorów przez nowe nabytki uzyskane drogą przydziałów, zakupów, darowizn, zapisów przez przyjmowanie depozytów i uzyskiwanie obiektów drogą badań terenowych;
 • inwentaryzacja, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów i materiałów dokumentacyjnych;
 • konserwacja muzealiów i przechowywanie ich w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo, w miarę możliwości zabezpieczenie stanowisk archeologicznych i znalezisk archeologicznych;
 • organizacja wystaw stałych, czasowych, objazdowych i udzielanie pomocy innym podmiotom prowadzącym działalność wystawienniczą;
 • udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i oświatowych;
 • opracowywanie i publikacja prac naukowych i popularnonaukowych;
 • prowadzenie biblioteki oraz dokumentacji fotograficznej z zakresu dyscyplin objętych działalnością Muzeum, udostępniając ją osobom zainteresowanym;
 • inspirowanie i prowadzenie doskonalenia swych pracowników w celu podnoszenia ich kwalifikacji;
 • prowadzenie wymiany doświadczeń i osiągnięć z innymi muzeami w Polsce i za granicą oraz z innymi pokrewnymi instytucjami;
 • udzielanie konsultacji badaczom i innym osobom, świadcząc usługi w zakresie dokumentacji fotograficznej i konserwacji muzealiów oraz wydawanie bezpośrednio lub drogą wymiany egzemplarzy własnych wydawnictw innym instytucjom naukowym i osobom zainteresowanym w kraju i za granicą.
 • Brak załączników
 • Wprowadzono
  25-07-2022
  Przez:
  Administrator
 • Zmodyfikowano
  01-08-2022
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-26 22:20:44
  Przez:
  Administrator