Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce” – etap II

 • Rodzaj zamówienia publicznegoRoboty budowlane
 • Typ zamówienia publicznegoPL - Tryb Podstawowy (art. 275)
 • Główny kod CPV45000000-7 - Roboty budowlane
 • Dodatkowe kody CPV39290000-1 - Wyposażenie różne,45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę,45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu,45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej,45262300-4 - Betonowanie,45262520-2 – Roboty murowe,45262522-6 – Roboty murarskie,45262690-4 – Remont starych budynków,45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach,45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne,45312310-3 – Ochrona odgromowa,45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne,45320000-6 – Roboty izolacyjne,45321000-3 - Izolacja cieplna,45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych,wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń,płotów i sprzętu ochronnego,45410000-4 - Tynkowanie,45420000-7 – Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie,45421100-5 – Instalowanie drzwi i okien,i podobnych elementów,45421147-6 - Instalowanie krat,45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian,45442100-8 – Roboty malarskie
 • Przedmiot zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce” – II etap 2

 • Status zamówieniarozstrzygniety
 • Podmiot odpowiedzialny:muzeum-ziemi-kujawskiej-i-dobrzynskiej
 • Osoba odpowiedzialna:
 • Numer UZP/TED:2021/BZP 00051858/01
 • Numer wewnętrzny zgłoszenia:MZKiD-AG.216.1/21
 • Numer planu postępowań:2021/BZP 00006731/01/P
 • Data ogłoszenia:12-05-2021 08:30
 • Termin składania ofert:
 • Termin otwarcia ofert:
 • Miejsce złożenia oferty:http://epuap.gov.pl/mzkid_Wloclawek/SkrytkaESP
 • Adres strony internetowej postępowania:http://www.bip.muzeum.wloclawek.pl
 • AG.216.1/21 – Ogłoszenie o zamówieniu

 • AG.216.1/21 – SWZ

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków do udziału w postępowaniu

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 4 do SWZ – Zobowiązanie innych podmiotów

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 5 do SWZ – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 6 do SWZ – Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu art. 125 ust. 1

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 8 do SWZ – Wykaz robót

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 9 do SWZ – Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 10 do SWZ – Projekt – branża architektoniczno-konstrukcyjna

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 10 do SWZ – Projekt – branża elektryczna

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 10 do SWZ – Projekt – branża sanitarna

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 10 do SWZ – Projekt – projekt wykonawczy zabezpieczeń elektronicznych

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 10 do SWZ – Projekt – projekt przyłącza wodociągowego

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 10 do SWZ – Projekt – 1 strona projektu

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 10 do SWZ – Projekt – Uwagi do projektu

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 11 do SWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Robót

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 12 do SWZ – Przedmiar

 • AG.216.1/21 – Wyjaśnienia do SWZ w związku z pytaniem

 • AG.216.1/21 – Zmiana SWZ

 • AG.216.1/21 – Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

 • AG.216.1/21 – Informacja z otwarcia ofert

 • AG.216.1/21 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • AG.216.1/21 – Ogłoszenie o wyniku postępowania

 • Wprowadzono
  25-07-2022
  Przez:
  Administrator
 • Zmodyfikowano
  26-07-2022
  Przez:
  Administrator

Powrót do: Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce” – etap II