Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce” – etap II

 • Rodzaj zamówienia publicznego:Roboty budowlane,
 • Tryb zamówienia publicznego:PL - Tryb Podstawowy (art. 275),
 • Główny kod CPV:45000000-7 - Roboty budowlane,
 • Dodakowe kody CPV:39290000-1, 45100000-8, 45111291-4, 45231300-8, 45232410-9, 45262300-4, 45262520-2, 45262522-6, 45262690-4, 45300000-0, 45310000-3, 45312310-3, 45315100-9, 45320000-6, 45321000-3, 45330000-9, 45331000-6, 45340000-2, 45410000-4, 45420000-7, 45421100-5, 45421147-6, 45430000-0, 45442100-8,
 • Przedmiot zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce” – II etap 2

 • Status zamówienia: Rozstrzygnięty
 • Podmiot odpowiedzialny: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
 • Numer UZP/TED: 2021/BZP 00051858/01
 • Numer wewnętrzny zgłoszenia: MZKiD-AG.216.1/21
 • Numer planu postępowań: 2021/BZP 00006731/01/P
 • Data ogłoszenia: 12-05-2021
 • Termin składania ofert: 28-05-2021
 • Termin otwarcia ofert: 28-05-2021
 • Miejsce złożenia oferty:

  http://epuap.gov.pl/mzkid_Wloclawek/SkrytkaESP

 • Adres strony internetowej postępowania: http://www.bip.muzeum.wloclawek.pl
 • AG.216.1/21 – Ogłoszenie o zamówieniu

 • AG.216.1/21 – SWZ

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków do udziału w postępowaniu

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 4 do SWZ – Zobowiązanie innych podmiotów

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 5 do SWZ – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 6 do SWZ – Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu art. 125 ust. 1

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 8 do SWZ – Wykaz robót

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 9 do SWZ – Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 10 do SWZ – Projekt – branża architektoniczno-konstrukcyjna

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 10 do SWZ – Projekt – branża elektryczna

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 10 do SWZ – Projekt – branża sanitarna

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 10 do SWZ – Projekt – projekt wykonawczy zabezpieczeń elektronicznych

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 10 do SWZ – Projekt – projekt przyłącza wodociągowego

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 10 do SWZ – Projekt – 1 strona projektu

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 10 do SWZ – Projekt – Uwagi do projektu

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 11 do SWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Robót

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 12 do SWZ – Przedmiar

 • AG.216.1/21 – Wyjaśnienia do SWZ w związku z pytaniem

 • AG.216.1/21 – Zmiana SWZ

 • AG.216.1/21 – Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

 • AG.216.1/21 – Informacja z otwarcia ofert

 • AG.216.1/21 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • AG.216.1/21 – Ogłoszenie o wyniku postępowania

 • Wprowadzono
  27-07-2022
  Przez:
  Administrator
 • Zmodyfikowano
  28-07-2022
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-28 01:47:30
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-27 22:27:44
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-27 11:56:51
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-27 11:56:16
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-27 11:54:29
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-27 11:30:55
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-27 11:22:02
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-27 11:02:53
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-27 10:48:30
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-27 09:58:45
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-27 08:09:30
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-27 08:09:11
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-27 00:50:35
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-26 23:55:33
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-26 23:52:33
  Przez:
  Administrator