Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce” – etap II

 • Rodzaj zamówienia publicznegoRoboty budowlane
 • Typ zamówienia publicznegoPL - Tryb Podstawowy (art. 275)
 • Główny kod CPV45000000-7 - Roboty budowlane
 • Dodatkowe kody CPV39290000-1 - Wyposażenie różne, 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę, 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu, 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej, 45262300-4 - Betonowanie, 45262520-2 – Roboty murowe, 45262522-6 – Roboty murarskie, 45262690-4 – Remont starych budynków, 45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach, 45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne, 45312310-3 – Ochrona odgromowa, 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne, 45320000-6 – Roboty izolacyjne, 45321000-3 - Izolacja cieplna, 45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, 45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, 45410000-4 - Tynkowanie, 45420000-7 – Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie, 45421100-5 – Instalowanie drzwi i okien, 45421147-6 - Instalowanie krat, 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian, 45442100-8 – Roboty malarskie, i podobnych elementów, płotów i sprzętu ochronnego, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • Przedmiot zamówienia
 • Status zamówienia
 • Podmiot odpowiedzialny:
 • Osoba odpowiedzialna:
 • Numer UZP/TED:
 • Numer wewnętrzny zgłoszenia:
 • Numer planu postępowań:
 • Data ogłoszenia:01-01-1970 00:00
 • Termin składania ofert:01-01-1970 00:00
 • Termin otwarcia ofert:01-01-1970 00:00
 • Miejsce złożenia oferty:
 • Adres strony internetowej postępowania:
 • AG.216.1/21 – Ogłoszenie o zamówieniu

 • AG.216.1/21 – SWZ

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków do udziału w postępowaniu

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 4 do SWZ – Zobowiązanie innych podmiotów

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 5 do SWZ – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 6 do SWZ – Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu art. 125 ust. 1

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 8 do SWZ – Wykaz robót

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 9 do SWZ – Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 10 do SWZ – Projekt – branża architektoniczno-konstrukcyjna

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 10 do SWZ – Projekt – branża elektryczna

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 10 do SWZ – Projekt – branża sanitarna

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 10 do SWZ – Projekt – projekt wykonawczy zabezpieczeń elektronicznych

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 10 do SWZ – Projekt – projekt przyłącza wodociągowego

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 10 do SWZ – Projekt – 1 strona projektu

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 10 do SWZ – Projekt – Uwagi do projektu

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 11 do SWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Robót

 • AG.216.1/21 – Załącznik nr 12 do SWZ – Przedmiar

 • AG.216.1/21 – Wyjaśnienia do SWZ w związku z pytaniem

 • AG.216.1/21 – Zmiana SWZ

 • AG.216.1/21 – Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

 • AG.216.1/21 – Informacja z otwarcia ofert

 • AG.216.1/21 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • AG.216.1/21 – Ogłoszenie o wyniku postępowania

 • Wprowadzono
  25-07-2022
  Przez:
  Administrator
 • Zmodyfikowano
  26-07-2022
  Przez:
  Administrator

Powrót do: Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce” – etap II