OCHRONA FIZYCZNA MIENIA OBIEKTÓW MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ W 2024 R.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie ochrony fizycznej mienia:
– Gmach Główny Muzeum, ul. Słowackiego 1a, Włocławek
– Muzeum Historii Włocławka, ul. Szpichlerna 19, Włocławek
– Muzeum Etnograficzne, ul. Bulwary im. Marszałka J. Piłsudskiego 6, Włocławek
– Muzeum Zbiory Sztuki, ul. Zamcza 10/12, Włocławek.
– Dwór w Kłóbce, gm. Lubień Kujawski
w szczególności:
1) Bezpośrednia, stała, ochrona fizyczna budynków wraz z monitorowaniem obrazu wizyjnego z bezpośrednio przyległego terenu (korzystając z systemu monitoringu znajdującego się w danej jednostce) z obowiązkiem szybkiego reagowania w wyjaśnieniu nieprawidłowości. Ochrona muzeum w liczbie godzin określonych w załączniku 1 (Formularz ofertowy) do SWZ, będzie prowadzona przez pracowników ochrony Wykonawcy (po jednym pracowniku ochrony w każdym z ww. budynków muzeum).
2) Właściwego dokumentowania przez pracowników ochrony oraz przez nadzór Wykonawcy, przebiegu służby, w szczególności dokumentowania zdarzeń.
3) Przez cały okres realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do posiadania 2 kwalifikowanych pracowników ochrony do stałego nadzoru nad pracownikami ochrony i kontaktów roboczych z przedstawicielem Zamawiającego – specjalistą ds. administracji i kadr Muzeum.
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00504768/01 z dnia 2023-11-22 2023-11-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Usługi
4) Przez cały okres realizacji zamówienia pracownicy ochrony będą wspomagani przez specjalistyczne formacje ochronne
Wykonawcy, jako grupy interwencyjne kierowane z centrum monitorowania Wykonawcy zamówienia.
5) Grupa interwencyjna powinna się składać co najmniej z dwóch pracowników Wykonawcy wyposażonych w środki
przymusu bezpośredniego, służbowe umundurowanie i oznakowane pojazdy interwencyjne zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
6) Przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca powinien dysponować co najmniej dwoma grupami
interwencyjnymi, które są zobowiązane do świadczenia usługi na każdorazowe wezwanie pracownika ochrony lub nadzoru
Wykonawcy. Wezwanie musi nastąpić w sytuacjach określonych w załączniku 9 – Regulamin ochrony obiektów muzeum.
7) Dojazd grupy interwencyjnej do zagrożonego obiektu musi nastąpić na terenie miasta Włocławka w czasie do 10 min od
momentu zgłoszenia, a w miejscowości Kłóbka do 30 min od momentu zgłoszenia.
8) Pracownicy ochrony muszą być wyposażeni w stosowne umundurowanie i identyfikator Wykonawcy, umożliwiający ich
identyfikację oraz środki łączności bezprzewodowej i posiadać ciągły kontakt z grupami interwencyjnymi oraz nadzorującym
pracownikiem ochrony.
9) Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie i stosowanie przez osoby wykonujące przedmiot umowy wszelkich
regulaminów, instrukcji, poleceń które obowiązują na terenie budynków Muzeum.
10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania zmiany każdego z pracowników Wykonawcy, który przez swoje
zachowanie i jakość wykonywanej pracy dał powód do uzasadnionych skarg.
Zamawiający dopuszcza powierzanie czynności działań grup interwencyjnych podwykonawcom. Zamawiający żąda, aby
przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz
dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację usługi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa wyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usługi.
Powierzenie wykonanie części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte
wykonanie tego zamówienia. Jeżeli powierzenie podwykonawcy części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji,
Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy PZP,
potwierdzające brak pod-staw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

 • Rodzaj zamówienia publicznegoUsługi
 • Typ zamówienia publicznegoPL - Tryb Podstawowy (art. 275)
 • Główny kod CPV79710000-4 - Usługi ochroniarskie
 • Dodatkowe kody CPV
 • Przedmiot zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie ochrony fizycznej obiektów
  muzealnych:
  - Gmach Główny Muzeum, ul. Słowackiego 1a, Włocławek
  - Muzeum Historii Włocławka, ul. Szpichlerna 19, Włocławek
  - Muzeum Etnograficzne, ul. Bulwary im. Marszałka J. Piłsudskiego 6, Włocławek
  - Muzeum Zbiory Sztuki, ul. Zamcza 10/12, Włocławek.
  - Dwór w Kłóbce, gm. Lubień Kujawski

 • Status zamówieniaprzed-terminem-skladania-ofert
 • Podmiot odpowiedzialny:muzeum-ziemi-kujawskiej-i-dobrzynskiej
 • Osoba odpowiedzialna:
 • Numer UZP/TED:
 • Numer wewnętrzny zgłoszenia:MZKiD-AG.216.2/22
 • Numer planu postępowań:2023/BZP 00054450/03/P
 • Data ogłoszenia:22-11-2023 22:00
 • Termin składania ofert:30-11-2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert:30-11-2023 10:30
 • Miejsce złożenia oferty:https://ezamowienia.gov.pl
 • Adres strony internetowej postępowania:https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6c966ef3-8860-11ee-b55a-a22b2d7f700e
 • Wprowadzono
  25-07-2022
  Przez:
  Administrator
 • Zmodyfikowano
  26-07-2022
  Przez:
  Administrator

Powrót do: OCHRONA FIZYCZNA MIENIA OBIEKTÓW MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ W 2024 R.