Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka

 • Rodzaj zamówienia publicznego:Roboty budowlane,
 • Tryb zamówienia publicznego:Przetarg nieograniczony,
 • Główny kod CPV:45000000-7 - Roboty budowlane,
 • Dodakowe kody CPV:45100000-8, 45110000-1, 45223200-8, 45260000-7, 45262400-5, 45262500-6, 45262800-9, 45300000-0, 45310000-3, 45312000-7, 45314000-1, 45320000-6, 45330000-9, 45400000-1,
 • Przedmiot zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka

 • Status zamówienia: Rozstrzygnięty
 • Podmiot odpowiedzialny: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
 • Numer wewnętrzny zgłoszenia: MZKiD-AG.216.1./17
 • Data ogłoszenia: 15-03-2017
 • Termin składania ofert: 30-03-2017
 • Termin otwarcia ofert: 30-03-2017
 • Miejsce złożenia oferty:

  Sekretariat Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
  ul. Słowackiego 1a, 87-800 Włocławek,

 • AG.216.1-17 – Ogłoszenie o zamówieniu

 • AG.216.1-17 – SIWZ

 • AG.216.1-17 – Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy

 • AG.216.1-17 – Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

 • AG.216.1-17 – Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 • AG.216.1-17 – Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

 • AG.216.1-17 – Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz robót

 • AG.216.1-17 – Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie

 • AG.216.1-17 – Załącznik nr 7 do SIWZ – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów

 • AG.216.1-17 – Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór umowy

 • AG.216.1-17 – Załącznik nr 9 do SIWZ – Projekt – drenaż wyciąg z projektu odwodnienia mhw

 • AG.216.1-17 – Załącznik nr 9 do SIWZ – Projekt – MHW – projekt – zamienny 15122014 – architektura

 • AG.216.1-17 – Załącznik nr 9 do SIWZ – Projekt – projekt instalacji elektrycznych i ssp

 • AG.216.1-17 – Załącznik nr 9 do SIWZ – Projekt – projekt konstrukcyjny MHW

 • AG.216.1-17 – Załącznik nr 9 do SIWZ – Projekt – projekt sanitarny aneks wodkan-co rozbud MHW

 • AG.216.1-17 – Załącznik nr 10 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

 • AG.216.1-17 – Załącznik nr 11 do SIWZ – Przedmiar robót budowlanych

 • AG.216.1-17 – Odpowiedzi na pytania do zapisów SIWZ

 • AG.216.1-17 – Informacja z otwarcia ofert

 • AG.216.1-17 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • AG.216.1-17 – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • AG.216.1-17 – Ogłoszenie o zmianie umowy

 • Wprowadzono
  27-07-2022
  Przez:
  Administrator
 • Zmodyfikowano
  28-07-2022
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-28 00:48:46
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-28 00:33:32
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-28 00:32:00
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-27 23:57:42
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-27 23:46:34
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-27 23:46:12
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-27 23:23:00
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2022-07-27 11:13:41
  Przez:
  Administrator