Rekonstrukcja i konserwacja zabytkowej młocarni do ekspozycji w skansenie w Kłóbce

 • Rodzaj zamówienia publicznegoUsługi
 • Typ zamówienia publicznegoPostępowanie prowadzone na podstawie art. 275 pkt 1 (bez negocjacji) w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
 • Główny kod CPV45453100-8 - Roboty renowacyjne
 • Dodatkowe kody CPV16600000-1 - Specjalne maszyny używane w rolnictwie lub leśnictwie
 • Przedmiot zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest rekonstrukcja i konserwacja unikatowej młocarni wąskomłotnej, wpisanej do inwentarza
  zabytków Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku pod nr MK-E 7667/24691. Młocarnia została zakupiona
  przez muzeum w 1989 r. i od tego czasu przechowywana jest na terenie skansenu w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku
  Etnograficznym w Kłóbce.

 • Status zamówieniaprzed-terminem-skladania-ofert
 • Podmiot odpowiedzialny:muzeum-ziemi-kujawskiej-i-dobrzynskiej
 • Osoba odpowiedzialna:
 • Numer UZP/TED:2024/BZP 00229396
 • Numer wewnętrzny zgłoszenia:MZKiD-AG.216.1/24
 • Numer planu postępowań:2024/BZP 00072239/01/P
 • Data ogłoszenia:04-03-2024 00:00
 • Termin składania ofert:13-03-2024 09:00
 • Termin otwarcia ofert:13-03-2024 09:30
 • Miejsce złożenia oferty:https://ezamowienia.gov.pl
 • Adres strony internetowej postępowania:https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b7dedf88-d7d0-11ee-8305-7e4937eb936d
 • MZKiD-AG.216.124 Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy

 • MZKiD-AG.216.124 Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 • MZKiD-AG.216.124 Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 125 ust. 1 w związku z art. 125 ust. 5 oraz art. 110 ust. 2 ustawy Pzp

 • MZKiD-AG.216.124 Załącznik nr 4 do SWZ – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

 • MZKiD-AG.216.124 Załącznik nr 5 do SWZ – Oświadczenie o aktualnosci informacji zawartych w oświadczeniu art._125_ust._1 zał nr 5

 • MZKiD-AG.216.124 Załącznik nr 6 do SWZ – Wykaz usług

 • MZKiD-AG.216.124 Załącznik nr 7 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

 • MZKiD-AG.216.124 Załącznik nr 8 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy

 • MZKiD-AG.216.124 SWZ

 • MZKiD-AG.216.124 Ogłoszenie o zamówieniu

 • Wprowadzono
  25-07-2022
  Przez:
  Administrator
 • Zmodyfikowano
  26-07-2022
  Przez:
  Administrator

Powrót do: Rekonstrukcja i konserwacja zabytkowej młocarni do ekspozycji w skansenie w Kłóbce