Rekonstrukcja i konserwacja zabytkowej młocarni do ekspozycji w skansenie w Kłóbce

 • Rodzaj zamówienia publicznego:Usługi,
 • Tryb zamówienia publicznego:Postępowanie prowadzone na podstawie art. 275 pkt 1 (bez negocjacji) w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
 • Główny kod CPV:45453100-8 - Roboty renowacyjne,
 • Dodakowe kody CPV:16600000-1 - Specjalne maszyny używane w rolnictwie lub leśnictwie,
 • Przedmiot zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest rekonstrukcja i konserwacja unikatowej młocarni wąskomłotnej, wpisanej do inwentarza
  zabytków Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku pod nr MK-E 7667/24691. Młocarnia została zakupiona
  przez muzeum w 1989 r. i od tego czasu przechowywana jest na terenie skansenu w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku
  Etnograficznym w Kłóbce.

 • Status zamówienia: Rozstrzygnięty
 • Podmiot odpowiedzialny: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
 • Numer UZP/TED: 2024/BZP 00229396
 • Numer wewnętrzny zgłoszenia: MZKiD-AG.216.1/24
 • Numer planu postępowań: 2024/BZP 00072239/01/P
 • Data ogłoszenia: 04-03-2024
 • Termin składania ofert: 13-03-2024
 • Termin otwarcia ofert: 13-03-2024
 • Miejsce złożenia oferty:

  https://ezamowienia.gov.pl

 • MZKiD-AG.216.124 Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy

 • MZKiD-AG.216.124 Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 • MZKiD-AG.216.124 Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 125 ust. 1 w związku z art. 125 ust. 5 oraz art. 110 ust. 2 ustawy Pzp

 • MZKiD-AG.216.124 Załącznik nr 4 do SWZ – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

 • MZKiD-AG.216.124 Załącznik nr 5 do SWZ – Oświadczenie o aktualnosci informacji zawartych w oświadczeniu art._125_ust._1 zał nr 5

 • MZKiD-AG.216.124 Załącznik nr 6 do SWZ – Wykaz usług

 • MZKiD-AG.216.124 Załącznik nr 7 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

 • MZKiD-AG.216.124 Załącznik nr 8 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy

 • MZKiD-AG.216.124 SWZ

 • MZKiD-AG.216.124 Ogłoszenie o zamówieniu

 • MZKiD-AG.216.124 Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania

 • MZKiD-AG.216.124 Informacja z otwarcia ofert

 • MZKiD-AG.216.124 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Wprowadzono
  04-03-2024
  Przez:
  Administrator
 • Zmodyfikowano
  04-04-2024
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2024-04-04 15:52:11
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2024-03-31 19:46:03
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2024-03-13 13:47:35
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2024-03-13 09:06:24
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2024-03-04 15:10:07
  Przez:
  Administrator
 • Edytowane
  2024-03-04 14:59:47
  Przez:
  Administrator